VEDTÆGTER

Rock for Voksne - Ringsted

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Rock for Voksne – Ringsted”.
Foreningens hjemsted er Ringsted kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at lave musikarrangementer for ”det modne publikum.”

§ 3. Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formålsparagraf.
Medlemskab opnås ved at betale det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent. Medlemskab udløber dagen før 1. arrangement efter generalforsamlingen.
Et medlem hæfter ikke for andre økonomiske forpligtelser end sit kontingent.

§ 4. Regnskabet 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1.maj til 30. april.
Stk. 2 Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. 
Således at den ene revisor afgår i ulige år og den anden i lige år.
Desuden vælges én revisorsuppleant for ét år af gangen.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 2 medlemmer afgår i lige år.
Stk. 2 Ligeledes vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for ét år af gangen.

§ 7. Konstitution
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling med formand, 
Næstformand, kasserer og sekretær. 
Stk. 2 Formanden (eller i dennes forfald næstformanden) indkalder til bestyrelsesmøde, når der
er sager til behandling, eller når ét af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det med sam-
tidig anførelse af dagsorden.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede,
herunder formanden eller næstformanden.
Stk. 4 Beslutninger foretages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens
(næstformandens) stemme afgørende.
Stk. 5 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og over forhandlinger på
generalforsamlingen.
Stk. 6 Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse.
Stk. 7 Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

§ 8. Udvalg 
Stk. 1 Bestyrelsen kan supplere sin virksomhed med praktisk arbejdskraft.
Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med opgaver indenfor formålsparagraffen. Et nedsat
udvalg er ansvarlig overfor bestyrelsen og refererer til denne. Alle udvalgsbeslutninger skal
godkendes af bestyrelsen.

VEDTÆGTER - Fortsat

 

§ 9. Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i maj/juni måned.
Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i den
lokale ugepresse.
Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1) Valg af dirigent
  2) Formandens beretning 
  3) Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet
  4) Forslag til budget
  5) Fastsættelse af kontingent
  6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6, stk. 1, 
  valg af bestyrelsessuppleant, jvf. § 6, stk. 2,
  valg af revisor og revisorsuppleant, jvf. § 4, stk. 2. 
  7) Eventuelt


Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal blandt de fremmødte
medlemmer.
Stk. 7 Ved stemmelighed er det pågældende forslag forkastet.
Stk. 8 Hvis blot et medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette krav imødekommes.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom i bestemt øjemed.
Stk. 2 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 6 uger efter begæringen.

§ 11. Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer af foreningens vedtægter skal fremgå af dagsordenen for den general-
forsamling, hvor de agtes behandlet. Til vedtagelse af et sådan forslag kræves, at mindst 2/3
Af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


§ 12. Opløsning
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, såfremt et forslag herom vedtages på en generalforsamling med 
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvilket
kulturelt formål i Ringsted kommune, foreningens eventuelle formue skal doneres til.